1
קריטריונים להגשת הבקשה
2
פרטים אישיים
3
מסמכים
4
הצהרות וחתימה

קריטריונים לחניה שמורה לנכה

המועצה המקומית רשאית להקצות מקומות חניה אישיים בתחומי הישוב לתושבי קרית ארבע בעלי מוגבלות בניידות בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הנני מצהיר

 • למבקש אושרו לפחות 60% נכות הנובעים ממוגבלות בניידות ולא מנכות כללית.

 • אישור אחוזי נכות וסוגה מטעם לשכת הבריאות המחוזית / מהמוסד לביטוח לאומי / משרד הבטחון.

 • ברשות המבקש תג נכה בר תוקף מטעם משרד הרישוי.

 • הנכה הינו תושב קרית ארבע עפ"י ת.ז ורישום במועצה עם הכתובת המדוייקת.

 • אין למבקש מקום חניה פרטי בביתו המתאים לצרכיו כנכה.

 • צילום רשיון רכב ורשיון נהיגה של הנכה, או של אדם אחר )או יותר( המסיע אותו דרך קבע ומספר הרכב/ים מופיע בתג הנכה.

 • יוקצה מקום חניה אחד בלבד לרכב/ים המופיע/ים בתג הנכה.

 • תשלום חד פעמי בסך 300 ₪ לרכישת השלט והצבתו וסימון מקום החניה. בגין העתקת מקום חניה עקב שינוי מקום מגורים יגבה תשלום נוסף בסך 200.

 • תוקף האישור הוא ל-3 שנים. לקראת תום תקופת האישור, נדרש להגיש בקשה מחודשת עפ"י הנוהלים דנן ללא תשלום נוסף.

 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזכות לבטל את מקום החניה, אם תווכח שהנכה אינו עומד עוד באחד התנאים כמפורט לעיל, או משתמש לרעה באישור.

 • שיקול לאישור הבקשה הינו קיום מצאי / מצוקת חניה ברחוב.

 

פרטי מבקש החניה

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

יש להזין מס' פלאפון של לפחות אחד מההורים

מין

 

פרטי החניה

 

צירוף מסמכים

קובץ קיים: תג_נכה

מטעם ועדה רפואית ממשלתית / המוסד לביטוח לאומי / משרד הביטחון

הצהרות

הנני מצהירה

הנני מצהיר

1. אין ברשותי מקום חניה פרטי המוצמד לביתי.

2. ידוע לי, כי אם יועמד לרשותי מקום חניה, הוא אמור לשרת אך ורק את כלי הרכב המצויין בתמרור.

3. ידוע לי כי מחובתי להציג את תג הנכה ברכב החונה בחניית הנכים שהוקצתה לי.

4. ידוע לי כי זכאותי להקצאת מקום חניה תבדק ע"י מועצת קרית ארבע מעת לעת על פי שיקול דעתה, וכי אם לא אעמוד בתנאים הנדרשים יבוטל מקום החניה.

5. הנני מתחייב להודיע למועצה המקומית קרית ארבע, על כל שינוי בפרטים )החלפת רכב, שינוי כתובת, או שינוי במצב הרפואי(, תוך 30 יום מיום השינוי.

5. הנני מתחייבת להודיע למועצה המקומית קרית ארבע, על כל שינוי בפרטים (החלפת רכב, שינוי כתובת, או שינוי במצב הרפואי), תוך 30 יום מיום השינוי.

6. הריני מצהירה כי קראתי את הקריטריונים לאישור חניית נכה שמורה וכי כל הפרטים בתצהיר נכונים.

6. הריני מצהיר כי קראתי את הקריטריונים לאישור חניית נכה שמורה וכי כל הפרטים בתצהיר נכונים.

7. ידוע לי כי תוקף האישור לחניה הוא ל- 3 שנים. לקראת תום תוקף האישור על הנכה לחדש את בקשתו להקצאת חניה לרכבו עפ"י נוהל זה.

ידוע לי כי מסירת המסמכים אינה מהווה התחייבות המועצה לאישור הבקשה.

Browser not supported