חוק חופש המידע

התשנ"ח – 1998, (להלן: "חופש המידע"), מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבלת מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצידה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוסרט, מצולם או ממוחשב, עפ"י הנדרש.
חוק חופש המידע הוחל ביהודה ושומרון.

על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב ישראלי עפ"י מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר, תושבי רש"פ, או מי ששוהה עפ"י אשרת שהיה שאינה מעניקה תושבות).

איזה מידע לא ימסר

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו, או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר עפ"י דין) ומידע אשר אין לגלותו עפ"י כל דין וכן מידע אחר, אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע הקשור לדיונים פנימיים או סגורים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק. כאשר המידע המבוקש מתייחס לצדדים שלישיים, תתבקש התייחסות הצד השלישי טרם הכרעה לגבי אופן הטיפול בבקשה.

נהלים

 • בקשה לקבלת מידע, יש להגיש בכתב לממונה, על טופס בקשה לקבלת מידע.
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • החלטה לגבי הבקשה תינתן למבקש המידע תוך 30 יום ובמקרה הצורך, עפ"י החלטת ראש הרשות, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 יום נוספים ובלבד שהודעה על כך תינתן למבקש המידע, בצרוף הנימוק לגבי הצורך בהארכה.
 • ראש הרשות רשאי בשל היקפו ומורכבותו של המידע המבוקש, להאריך הארכה נוספת על האמור לעיל, בהחלטה מנומקת שתשלח למבקש המידע. ההארכה המבוקשת לא תעלה על 60 ימים.
 • הרשות המקומית רשאית שלא לטפל בבקשה למתן מידע, באותם מקרים שהמידע זמין לעיונו של המבקש (כגון: באתר האינטרנט עירוני או משרד ממשלתי).
 • הפונה זכאי לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה בקרית ארבע בעניין החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

עלות השירות

קבלת השירות מותנית בתשלום אגרות שונות, בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999:

 1. אגרת בקשה לקבלת מידע: שיעור קבוע של 20 ₪.
 2. אגרת טיפול: אגרה לכל שעת עבודה – 30 ₪. (החל מהשעה הרביעית)
 3. אגרת הפקה: מידע על גבי דף צילום מודפס או פלט מחשב – 0.2 ₪ לעמוד; תקליטור – 2.49 ₪.

בעת בקשת המידע מתחייב המבקש לתשלום של אגרת טיפול והפקה של עד 149 ₪.
אם עלות הטיפול בבקשה תהיה גבוהה יותר ידרוש הממונה על חופש המידע מן המבקש לתת את הסכמתו להמשך הטיפול.

פטור מאגרת הגשת בקשה

פטור מאגרת הגשת בקשה יינתן בתנאים האלה:

 • מידע אישי לגבי מצבו האישי של הפונה.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי.
 • אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה.

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לעיון הציבור עפ"י דין (כגון: צו הארנונה לאותה שנת כספים), אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.


פרטי יצירת קשר

אורי חבר
הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קרית ארבע