1
תנאי הבקשה
2
פרטים אישים
3
פרטי הבקשה
4
חתימת המבקש

טופס בקשה לקבלת מידע

אגרת בקשה: יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך 20₪ של אגרת הבקשה ששולמה.

התחייבות:

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150₪ (כולל אגרת הבקשה*). אגרה בגין שעת טיפול 30₪ אגרת הפקה עמוד צילום 0.20₪ תקליטור 2.5₪

במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה ותשלום אגרת בקשה מהווים תנאי להתחלת הטיפול בבקשה.

ידוע לי כי בכל מקרה המידע יימסר לי רק לאחר שישולם על ידי הסכום המלא כפי שחושב על ידי הרשות בהתאם לתקנות החוק.

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

המידע המובקש הינו:

Browser not supported